Warunki korzystania z witryny SERWIS.ALCOLIFE.PL

 

Dotyczy: https://alcolife.pl

 

Firma HUMNACARE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Żernikach Małych, 55-040, ul. Jesionowa 6 (dalej jako SERWIS ALCOLFE) oświadcza, że odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na ww. witrynach internetowych.

Informujemy jednakże, że żadna z informacji publikowana w formie graficznej i/lub tekstowej lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio), które znajdują się na stronie internetowej https://alcolife.pl, nie stanowi oświadczenia woli ani oferty usług w rozumieniu prawnym i też nie może stanowić podstawy do konstruowania odpowiedzialności SERWIS ALCOLIFE lub firm będących klientami SERWIS ALCOLIFE lub z nią współpracujących.

Te same zasady dotyczą tzw. „zgody milczącej” SERWIS ALCOLIFE.

Żadne informacje i dane zamieszczone na ww. witrynie nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez SERWIS ALCOLIFE. Wiążące oświadczenia SERWIS ALCOLIFE będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów – w formie pisemnej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SERWIS ALCOLIFE informuje, że treść i forma ww. witryny jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody SERWIS ALCOLIFE.

 

Polityka prywatności

 

Poniższa Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych HUMANCARE POLSKA SP. Z O.O., której siedziba znajduje się w Żernikach Małych, przy ulicy Jesionowej 6, kod pocztowy 55-040.

 

Polityka Prywatności obejmuje poniższe zagadnienia:

 

 1. O SERWIS ALCOLIFE

Zgodnie z przepisami SERWIS ALCOLIFE jest administratorem danych osobowych.

 

Nasze dane kontaktowe:

HUMNACARE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe
tel. +48 609 961 661, email:

 

 1. Zakres pozyskiwanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania w SERWIS ALCOLIFE.

SERWIS ALCOLIFE, jako operator usług przed i posprzedażnych, które to usługi dostarcza użytkownikom sprzętu prowadzi swoje działania kontaktując się z ww. podmiotami.

W skład oferty usługowej SERWIS ALCOLIFE wchodzą:

– obsługa reklamacji sprzętu

– naprawy gwarancyjna i pogwarancyjna

– darmowa kalibracja

– kalibracja płatna

– udzielanie pomocy technicznej w sposób zdalny (telefon, mail)

– doradztwo przedsprzedażne

– informowanie użytkowników o nowościach produktowych oraz organizowanie konkursów dla użytkowników produktów ALCOLIFE

– budowanie baz wiedzy na temat wspieranych urządzeń

– oferowanie pakietów serwisowych, zapewniających poprawne funkcjonowanie sprzętu po okresie gwarancji

 

W związku z prowadzonymi działaniami SERWIS ALCOLIFE musi przetwarzać dane podmiotów (w przypadku firm również dane ich pracowników), do których kieruje swoje usługi.

W określonych przypadkach przetwarzane dane muszą być również udostępniane podmiotom, z którymi SERWIS ALCOLIFE współpracuje, w celu dostarczania kompleksowych usług jak opisano powyżej.

SERWIS ALCOLIFE może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 • imię, nazwisko
 • nr telefonu
 • adres email
 • firma
 • zajmowane stanowisko
 • firma pracodawcy
 • NIP
 • adres korespondencyjny
 • telefon komórkowy

 

SERWIS ALCOLIFE zbiera także informacje związane z Klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym wyświetleniu swoich witryn internetowych.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

SERWIS ALCOLIFE zobligowany jest do przetwarzania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sytuacjach, kiedy to podanie danych osobowych warunkuje możliwość wykonania usługi, świadczonej przez SERWIS ALCOLIFE. W pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane przez SERWIS ALCOLIFE służą głównie do zamawiania odbioru od klientów wadliwego sprzętu z pomocą profesjonalnych firm kurierskich oraz do przesyłania klientom naprawionych produktów, co stanowi przedmiot działalności SERWIS ALCOLIFE.

Na regularne działania operacyjne prowadzone przez SERWIS ALCOLIFE składają się również:

 • kontakt mailowy lub telefoniczny w kwestii zgłaszanych zastrzeżeń co do działania sprzętu
 • wsparcie przedsprzedażne, w zakresie doboru urządzeń i produktów do potrzeb klienta
 • udzielanie pomocy technicznej klientom
 • marketing SERWIS ALCOLIFE
 • przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych i celnych
 • udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń
 • dostarczanie wiedzy o produktach i rozwiązaniach proponowanych przez ALCOLIFE

SERWIS ALCOLIFE może być zmuszony – przez obiektywne warunki o charakterze technicznym – do przechowywania, pozyskanych danych osobowych, w celu:

– realizacji usług gwarancyjnych, pogwarancyjnych, darmowej i płatnej kalibracji, w tym:

 1. nadanie numeru RMA
 2. śledzenia i odbioru przesyłki
 3. ew. kontaktu z nadawcą (nabywcą lub pośrednikiem) w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości
 4. nadania przesyłki zwrotnej

 

Mając na uwadze powyższe, SERWIS ALCOLIFE wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz:

– zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych

– uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi, w szczególności w obszarach:

 • ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 • przekazywania danych podmiotom trzecim, zwłaszcza poza teren UE
 • braku profilowania
 • braku przetwarzania danych wrażliwych
 • tam, gdzie to jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowanie pseudonimizacji
 • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO

– przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej

 

Jeżeli SERWIS ALCOLIFE będzie musiał przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach – każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody.

 

 1. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

SERWIS ALCOLIFE pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:

 • zgoda wyrażona podczas zakładania konta użytkownika w portalu / stronie internetowej do zgłaszania darmowej lub płatnej kalibracji, naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej (https://alcolife.pl)
 • zgoda wyrażona poprzez samodzielną rejestrację użytkowników końcowych, drogą elektroniczną w systemach i na stronach www SERWIS ALCOLIFE, w celu uzyskania informacji o oferowanych przez nią usługach i produktach
 • poprzez powierzenie danych osobowych SERWIS ALCOLIFE przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających SERWIS ALCOLIFE dane osobowe osób określa punkt 5 poniżej)
 • poprzez spotkania osobiste, w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
 • poprzez wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych SERWIS ALCOLIFE
 • marketing cyfrowy (TBD)

 

 1. Metody stosowane do zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez SERWIS ALCOLIFE przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, znajdujących się na terytorium RP. SERWIS ALCOLIFE wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych, niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków – w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

 

 1. Obowiązki podmiotów powierzających SERWIS ALCOLIFE dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do SERWIS ALCOLIFE, lub otrzymując od SERWIS ALCOLIFE dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do SERWIS ALCOLIFE udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym – ale nie wyłącznie – na przekazanie tych danych do SERWIS ALCOLIFE z prawem udostępnienia tych danych partnerom SERWIS ALCOLIFE w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach SERWIS ALCOLIFE może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu SERWIS ALCOLIFE powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do SERWIS ALCOLIFE danych osobowych podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni SERWIS ALCOLIFE z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą, a w przypadku nałożenia na SERWIS ALCOLIFE kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie SERWIS ALCOLIFE zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do:

 1. powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego
 2. przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających chyba, że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. wykorzystania powierzonych mu przez SERWIS ALCOLIFE danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony SERWIS ALCOLIFE
 4. zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
 5. uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia SERWIS ALCOLIFE danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz następujących podmiotów: profesjonalne firmy kurierskie, producenci sprzętu, zewnętrzne autoryzowane serwisy producenta, magazyny części zamiennych, serwisy pośredniczące w transporcie sprzętu.

W przypadku, gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez SERWIS ALCOLIFE – w tym do państwa trzeciego, podmiot trzeci oświadcza, że SERWIS ALCOLIFE może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do SERWIS ALCOLIFE, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na SERWIS ALCOLIFE ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec SERWIS ALCOLIFE za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez SERWIS ALCOLIFE z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków

 1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić SERWIS ALCOLIFE – zależnie od decyzji SERWIS ALCOLIFE – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

 1. Prawach osób, których dane osobowe przetwarza SERWIS ALCOLIFE

SERWIS ALCOLIFE zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 2. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 3. prawo do sprostowania danych
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 10. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.